klaudiafish7

54 teksty – auto­rem jest klaudiafish7.

Zmiana nie jest pro­cesem dlu­got­rwałym, ona zachodzi w jed­nej chwili. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 stycznia 2012, 13:21

Gdy słońce zaj­dzie za ho­ryzon­tem i ko­lej­na fa­la roz­bi­je się o brzeg morza, przy­pad­ko­wa is­kra wznieci ogień, a w moich myślach sa­mot­ność będę dzielić na dwoje... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2011, 13:55

Umiera­my od środ­ka. Przes­ta­jemy czuć. Inaczej nie by­libyśmy w sta­nie wrócić... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 sierpnia 2011, 13:36

Stra­ta ukocha­nej oso­by ok­ra­da nas. Bez­li­tośnie, po cham­sku, wbrew wszel­kiemu pra­wu za­biera ile chce, po­zos­ta­wiając tyl­ko niewyob­rażalną pustkę. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 sierpnia 2011, 20:45

Naj­większy pa­radoks. Kto nig­dy nie zwątpi w is­tnienie Bo­ga i wie­rzy w Niego naj­bar­dziej? : Diabeł 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2011, 14:37

By­cie bo­hate­rem ma swo­ja cene... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 lipca 2011, 15:23

Żeby ko­goś za­bić cza­sami wys­tar­czy tyl­ko je­den powód... A żeby prze­baczyć pot­rze­ba ich ze stu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 lipca 2011, 11:11

Naj­ważniej­sze są gra­nice. Ma­luje­my li­nie na pias­ku i mod­li­my się, aby nikt ich nie przekroczył... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 czerwca 2011, 11:19

Stra­ta zaw­sze zos­ta­je... tyl­ko ból po niej z cza­sem maleje... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 czerwca 2011, 21:06

Ro­zej­rzyj się...Do­ceń to... Bo wszys­tko co masz, może zniknąć jutro 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 czerwca 2011, 11:04
klaudiafish7

z lektury (inspiracje).

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność